Bilaga 1 – Allmänna villkor för Ticketbird.com
Senast reviderade: [2018-01-08]

1.
ALLMÄNT
1.1.
Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller genom referens som en integrerad del i ert Tjänsteavtal om access till Ticketbird.com som tillhandahålls av Ticketbird AB (”Ticketbird”), org.nr 556992-3245 med adress Mellangränd, 72215 Västerås, e-post [email protected]

1.2.
Tjänsteavtalet om att tillhandahålla Ticketbird:s tjänst till [anställda/dotterbolag] inom Beställarens verksamhet ger Beställaren rätt att nyttja Tjänsten inom ramen för dess verksamhet enligt det specifika Tjänsteavtalet som har träffats mellan parterna (”Tjänsteavtalet”), dessa allmänna villkor och, i förekommande fall, särskilda villkor. Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning som finns tillgänglig via Ticketbird:s hemsida https://ticketbird.com/ (”Hemsidan”).

1.3.
Med ”Beställare” avses de juridiska personer som ingått Tjänsteavtalet för Tjänsten med Ticketbird.

1.4.
Tjänsteavtalet, dessa allmänna villkor, personuppgiftsbiträdesavtal, samt Användarvillkor utgör tillsammans parternas fullständiga överenskommelse om Tjänsten (nedan kallat ”Avtal”) och ska ersätta alla tidigare överenskommelser. Vid motstridigheter mellan dessa avtal ska parternas Tjänsteavtal äga företräde, därefter dessa Villkor.

1.5.
Om du är anställd hos Beställaren eller Beställarens agent, garanterar du härigenom att du har den behörighet som krävs för att binda Beställaren till detta Avtal.

2.
DEFINITIONER
2.1.
För detta Avtal ska nedanstående ord definieras enligt följande.

Användardata
Information om Slutanvändares; (i) användning av Tjänsten; (ii) konton; (iii) för- och efternamn; (iv) supportärenden; (v) mailadress; (vi) telefonnummer; (vii) kund-id; och (viii) kundnummer som uppges till Ticketbird.

Användarvillkor
De användarvillkor, inklusive personuppgifts-policy, som Slutanvändare måste godkänna för att få tillgång till Tjänsten. Dessa bör avspegla de, vid var tid, tillgängliga användarvillkoren på Ticketbird:s hemsida.

Avtalen
Avses samlingsbegreppet för Parternas överenskommelse i form av Tjänsteavtal, dessa allmänna villkor, tillgängliga bilagor, Användarvillkor och tillämpligt personuppgiftsbiträdesavtal. När ”Avtal” används i dessa Villkor avses Parternas överenskommelse i dess helhet.

Dag för ikraftträdande
Den dag då Beställarens abonnemang till Tjänsten inleds. Samma dag som Tjänsteavtalet träder i kraft.

Dokumentation
Dokumentation relaterad till Tjänsten som Ticketbird vid var tid förmedlar till Beställaren i tryckt eller digital form.

Fel
Alla återkommande och väsentliga brister för att Tjänsten ska fungera i enlighet med
Dokumentation.

Personuppgifter
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som namn, ett ID-nummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikationer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personen.

Tjänsteavtalet
Det specifika avtalet som har träffats mellan Parterna om access till Tjänsten.

Slutanvändare
Fysiska personer som ingått användaravtal om Tjänsten med Beställaren och vars användning av Tjänsten styrs av Användarvillkor och personuppgiftspolicy.

Systemadministratör
Fysisk person som ansvarar för att hantera Slutanvändares åtkomst till Tjänsten, inklusive lägga till och avsluta Slutanvändares konton.

Tjänsten
Ticketbirds tjänst Ticketbird. Tjänsten innefattar ett system för kundsupport med supportkanaler och ärendehantering online.
3.
TILLGÄNGLIGHET
3.1.
Tjänsten tillhandahålls till Beställaren och dess Systemadministratör och Slutanvändare först vid godkänd betalning av avgift enligt Tjänsteavtalet. Hemsidan och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför Ticketbird:s kontroll, för vilka Ticketbird aldrig ansvarar för.

4.
ANVÄNDARRÄTTIGHETER
4.1.
Genom Avtalet upplåter Ticketbird en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt till Beställaren att (i) abonnera på Tjänsten, (ii) förmedla tillgång till Tjänsten för Slutanvändare och System¬administratörer, inbegripet möjligheten att logga in och använda det material och de tjänster som tillgängliggörs genom Tjänsten samt (iii) distribuera Tjänsten för att upptäcka och logga enheter.
4.2.
Beställaren ska utse en eller flera System-administratörer. Systemadministratörerna ska vara ansvariga för att sköta Slutanvändares tillgång till Tjänsten, inklusive att lägga till och ta bort Slutanvändares användarkonton till Tjänsten eller utse andra Systemadministratörsrättigheter. System-administratören ska säkerställa att flera Slutanvändare inte delar lösenord eller användarnamn. Beställaren förstår och samtycker till att Beställaren är förbjuden att dela lösenord och/eller användarnamn med ej auktoriserade Slutanvändare.
4.3.
En Systemadministratör får enbart erbjuda tillgång till Tjänsten under förutsättning att Slutanvändaren godkänner tillämpliga Användarvillkor och personuppgiftspolicy.
4.4.
Användningsrättigheterna som beskrivs i detta Avsnitt 4, är inte överlåtbara, förutom i händelse av en frivillig överföring av i stort sett alla tillgångar från Beställaren till en mottagare, under förutsättning att mottagaren godkänner att bli bunden av alla villkor i detta Avtal.
4.5.
Alla rättigheter i och till Tjänsten som inte uttryckligen upplåts under detta Avtal tillhör Ticketbird.

5.
ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR
5.1.
Beställaren får inte, varken direkt, indirekt, ensam, eller tillsammans med annan part, (i) kopiera, ta isär, dekonstruera eller dekompilera Tjänsten, (ii) ändra, skapa bearbetningar som baseras på, eller översätta Tjänsten, (iii) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra eller överlåta några rättigheter i Tjänsten, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten, till annan part. Beställaren förbinder sig att inte utföra någon av ovannämnda handlingar eller orsaka eller tillåta tredje part att göra, eller försöka genomföra, sådana handlingar, med undantag för vad som är uttryckligen tillåtet enligt detta Avtal.
5.2.
Beställaren förstår och godkänner att Ticketbird eller Ticketbird:s licensgivare äger alla intressen och immateriella rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, som hänför sig till Tjänsten (inklusive alla bearbetningar eller förbättringar av denna) och eventuella förslag, förbättringsförfrågningar, feedback, rekommendationer eller annan information som tillhandahålls av Beställaren eller någon av Slutanvändarna i anslutning till Tjänsten.

6.
BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN
6.1.
Beställaren är ansvarig för att Slutanvändare hanterar användarkonton, användar-ID, lösenord och annan information som används för att få tillgång till Tjänsten på ett sätt som förhindrar ej auktoriserad tillgång till, eller användning av, Tjänsten.
6.2.
Beställaren får inte lagra eller integrera olagligt, obscent eller på annat sätt stötande material eller information i Tjänsten, eller på annan sätt använda Tjänsten i strid med de syften för vilka Tjänsten tillhandahålls, eller skicka, överföra, eller i Tjänsten lagra virus, Trojaner eller annan skadlig kod, interferera med eller störa tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri, eller bereda sig, eller försöka bereda sig, tillgång till Tjänsten eller därtill relaterade system på sätt som står i strid med parternas Avtal.
6.3.
Beställaren ska säkerställa att dess Slutanvändare samarbetar med Ticketbird. Beställaren ska ersätta och hålla Ticketbird skadeslös för kostnader som Ticketbird åläggs på grund av handlingar eller underlåtenhet som vidtas av Beställaren eller Slutanvändare till vilken Beställaren upplåtit access till Tjänsten.
6.4.
Beställaren ska, före eventuell installation eller konfiguration av Tjänsten i Slutanvändarens nätverk eller hårdvara, verifiera att Slutanvändaren är införstådd med, och godkänner eventuella tekniska krav för Tjänstens funktionalitet i enlighet med detta Avtal.

7.
BETALNING
7.1.
Beställaren ansvarar för dess användning av Tjänsten och är skyldig att betala avgifter för anslutningen till och användningen av denna. Avgifter för Tjänsten framgår av vad som angivits i Tjänsteavtalet.
7.2.
Tjänstens avgifter börjar gälla efter det att Ticketbird givit Beställaren en bekräftelse på tillhandahållandet av Tjänsten och varar till utgången av påbörjad hel debiteringsperiod. Inför upphörande av debiteringsperiod kommer behöriga personer hos Beställaren att få påminnelse om förlängning av Tjänsten och då erbjudas möjligheten att förlänga Tjänsten med en ny period enligt Tjänsteavtalet.
7.3.
Debitering av betalning sker på årsbasis för nyttjande av Tjänsten första året. Betalningen efter första året sker på månadsbasis.
7.4.
Betalning sker mot separat faktura. Ticketbird reserverar sig för att debitera dröjsmålsränta enligt lag räntelagen (SFS 1975:635) i händelse av sen betalning.

8.
BESTÄLLARENS UPPGIFTER
8.1.
För att kunna tillhandahålla Beställaren och Slutanvändare Tjänsten behöver Ticketbird behandla vissa personuppgifter. Ticketbird:s hantering av dessa personuppgifter regleras av bilaga 2, Personuppgiftsbiträdesavtal, samt, i förhållande till Slutanvändare, vid var tid gällande personuppgiftspolicy.
8.2.
Med ”Beställarens uppgift” avses uppgifter om Beställaren, såsom kontaktpersoners namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer och andra uppgifter om Beställaren.
8.3.
Beställarens uppgifter får lämnas ut till annan, om Beställaren inte begärt att uppgifterna ska skyddas. Utlämning av uppgifter kan t.ex. vara för att ange Beställaren som referensuppdrag i offentliga upphandlingar eller på Ticketbird:s hemsida. Beställare som godtar att Beställarens uppgift lämnas ut till annan kan dock begära att sådana uppgifter inte ska lämnas ut för ändamål som rör direkt marknadsföring. Ticketbird har rätt att lämna ut Beställarens uppgifter för att uppfylla skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.
8.4.
Resultat och historik som sparas i Tjänsten finns tillgängligt för Slutanvändare under tre (3) månader efter avslutat konto, via [email protected]

9.
IT-säkerhet
9.1.
Ticketbirds servrar finns placerade bakom brandvägg och lastbalanserare vilka kräver VPN-åtkomst. Ticketbird använder SSL och SSH för tillgång till sina servrar.
9.2.
Ticketbird använder sig av Cloudflare för att öka säkerheten i sin Tjänst. Mer information om Cloudflares tjänster kan ni hitta på deras hemsida https://www.cloudflare.com/.
9.3.
Tjänsten är uppsatt med Ansible och Dockers vilket underlättar möjligheten att exekvera nya kommandos. För mer information om dessa tjänster kan du besöka företagens hemsidor https://www.ansible.com/ och https://www.docker.com/
9.4.
Ticketsbirds databaser är inte direkt åtkomstbara via webben utan kan endast kommas åt ifrån den interna webbservern.
9.5.
Ticketbird utför backuper till en lokal backupserver kontinuerligt och genomför en gång per dygn en överföring av material via en SSL/krypterad länk till en backup-server på annan plats.
9.6.
Ticketbird levererar Tjänsten genom det ISO27001-certifierade företaget ServeTheWorld AS.

10.
PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET
10.1.
Med hänsyn till Tjänstens insamling och behandling av Personuppgifter är Ticketbird ett personuppgiftsbiträde och Beställaren är personuppgiftsansvarig.
10.2.
Med hänsyn till insamling och behandling av personuppgifter i relation till Användarnas konton och supportförfrågningar är Ticketbird personuppgiftsansvarig.
10.3.
För de situationer då Ticketbird är personuppgiftsbiträde, ska Ticketbird med avseende på sin hantering av Personuppgifter, enbart agera i enlighet med Beställarens skriftliga instruktioner och inte avslöja Personuppgifter annat än till sin personal eller konsulter på en måste-veta-basis (need-to-know basis).
10.4.
Ticketbird kan komma att använda tredje parter som underleverantörer för lagring, underhåll och behandling av Personuppgifter. Dessa under-leverantörer kan finnas inom eller utanför EU/EES.
10.5.
Ticketbird ska implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, eller tillfällig förlust, ändring, ej auktoriserade avslöjanden eller ej auktoriserad tillgång till Personuppgifter. I syfte att uppnå detta ändamål har Ticketbird och Beställaren ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal, som Beställaren kan komma att dela med externa parter eller Slutanvändare vid förfrågan.
10.6.
Ticketbird erbjuder ett särskilt biträdesavtal för dess kunder på begäran som vid parternas undertecknande blir del av parternas Avtal.

11.
DATA
11.1.
Slutanvändare äger alla rättigheter, såväl ideella som ekonomiska, till egengenererad Användardata. Slutanvändare kommer genom Avtalet upplåta till Ticketbird en icke-exklusiv, icke-överlåtbar (förutom vad som anges i Avsnitt 22.3 nedan) icke-underlicensierbar rätt att använda, kopiera, överföra, ändra och visa Användardata för ändamålet med Beställarens användning av Tjänsten samt för att utveckla och förbättra tjänsten.
11.2.
Ticketbird ska inte använda Användardata förutom för att förbättra Tjänsten och som nödvändigt för att uppfylla sina skyldigheter under detta Avtal.
11.3.
Ticketbird äger alla rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, till Användardata i aggregerad, anonymiserad form (där Användardata inte längre utgörs av Personuppgifter).

12.
UNDERHÅLL, SUPPORT OCH SERVICENIVÅER
12.1.
Ticketbird ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla Tjänsten till Beställaren.
12.2.
Ticketbird kan komma att lansera nya egenskaper eller funktioner för Tjänsten som kan vara förknippade med nya kommersiella villkor.
12.3.
Ticketbird ska bistå Beställaren med generell support enligt vid var tid gällande supportpolicy samt erbjuder utökad support mot en särskild ersättning enligt överenskommelse. Se https://ticketbird.com/pricing/ för mer information.
12.4.
Ticketbird ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att korrigera och hantera Fel eller för att erbjuda en rimlig, alternativ lösning så snart som möjligt under vanliga arbetstider. Beställaren skall bistå med sådan åtkomst, information och support som Ticketbird rimligen kan behöva i processen att korrigera och hantera Fel. Denna paragraf utgör Beställarens enda rättighet till avhjälpande av Fel enligt detta Avtal.
12.5.
Undantag från support. Ticketbird är inte skyldig att korrigera Fel eller erbjuda support i den utsträckning Fel eller supportbehov uppkommer till följd av, som del eller helhet, (i) Beställarens oaktsamma eller uppsåtliga handlande eller underlåtenhet att handla, inklusive ej auktoriserad ändring eller modifiering av Tjänsten eller dess tekniska miljö; (ii) oförmåga hos någon av Beställarens, eller tredje parts, utrustning, mjukvara, hjälpmedel, digitala applikationer eller internetuppkoppling, eller andra skäl eller kompletterande funktioner som ligger utanför Ticketbird brandvägg; (iii) Beställarens användning av Tjänsten utanför vad som kommunicerats genom Dokumentation från Ticketbird; (iv) en inträffad händelse som faller under bestämmelsen om force majeure.
12.6.
Ticketbird har rätt att fakturera Beställaren för hantering av supportärenden som ligger utanför vad som beskrivs i avsnitt 12.3 i enlighet den prislista för hantering av denna typ av ärenden som anges på Ticketbird:s hemsida https://ticketbird.com/pricing/, under förutsättning att beställning av dessa supportärenden vederbörligen godkänts skriftligen (inklusive via e-post) av Beställaren.
12.7.
Ansvarsbegränsning. De åtgärder som definieras genom detta Avtal är den kompensation som Beställaren kan ges för samtliga Fel som uppkommer i Tjänsten.
12.8.
Ticketbird ska vidta sådana åtgärder som Ticketbird anser lämpliga för att upprätthålla säkerhet för Tjänsten. Sådana åtgärder ska inte understiga vad som får anses rimligt för en leverantör av motsvarande storlek som Ticketbird, givet typen av Tjänst och den information som Tjänsten typiskt sett hanterar.
12.9.
Supportfönster. Ticketbird kommer vid vissa tillfällen och för en begränsad tidsperiod utföra underhåll av Tjänsten under vilket Tjänsten, inklusive servrar och motsvarande teknisk utrustning inte kommer vara tillgänglig för Beställaren eller Slutanvändare (“Supportfönster”).

13.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
13.1.
Tjänsten är skyddad av immateriella rättigheter, såsom, men inte begränsat till, patenträttigheter, upphovsrätt, varumärkesrätt, designrätt och databasrättigheter (Sui Generis). Alla Immateriella Rättigheter härrörande till Tjänsten (“Immateriella Rättigheter”) är och förblir Ticketbird:s eller dess licensgivares egendom.
13.2.
Beställaren förstår och accepterar att Beställarens rättigheter eller åtkomst till Immateriella Rättigheter begränsas till de rättigheter som uttryckligen följer av detta Avtal och inkluderar inte några ytterligare eller underförstådda licenser eller rättigheter.
13.3.
Beställaren skall omedelbart uppmärksamma Ticketbird på eventuella eller genomförda kränkningar av, eller intrång i, Immateriella Rättigheter som kommer till Beställarens kännedom.

14.
SEKRETESS
14.1.
Parterna ska, under avtalstiden och för fem (5) efterföljande år, behandla all information som relateras till den andres tidigare, nuvarande eller framtida utveckling, kommersiella aktiviteter, processer, uppfinningar, Beställaren eller leverantörer och som typiskt sett är av konfidentiell natur som konfidentiell, oavsett om denna information meddelats skriftligen, muntligen eller genom annat medium eller format. Konfidentiell information får endast användas av den mottagande parten för korrekt utförande av dennes åtagande eller rättigheter under Avtalet. Till undvikande av tvivel så utgör alla Immateriella Rättigheter konfidentiell information.
14.2.
Föregående paragraf skall inte tillämpas på sådan information som (i) är eller blir allmänt tillgänglig genom handlande som inte utgör brott mot detta Avtal, (ii) information som var i den mottagande partens besittning redan innan informationen avsändes från motpart, (iii) information som emottagits från en tredje part som hade rätt att avslöja denna information eller (iv) sådant avslöjande av information som krävs enligt tvingande lag.

15.
ÅTAGANDE OM SERVICENIVÅ
15.1.
Ticketbird kommer använda kommersiellt rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten tillgänglig med undantag för Supportfönster.
15.2.
Ticketbird garanterar inte nätverkstillgängligheten mellan Beställaren och Slutanvändares eller Ticketbird:s servrar för lagring och drift av Tjänsten, eftersom sådan tillgänglighet involverar flertalet tredjepartstjänster och tredjepartsfunktioner som ligger utanför Ticketbird:s kontroll.

16.
GARANTIER
16.1.
Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och såsom tillgänglig, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag.
16.2.
Ticketbird gör inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för särskilt syfte, servicenivåer, upptid, resultat från att använda Tjänsten, att Tjänsten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller att Tjänsten är fri från skadlig programvara eller motsvarande skadliga komponenter.
16.3.
Tredjepartsapplikationer och integrationer. Ticketbird gör varken några utfästelser, garanteringar eller uppmuntringar av användandet, eller åtar sig ansvar för någon tredje parts applikation eller integration (eller innehåll däri) eller någon annan produkt eller tjänst som marknadsförs eller tillhandahålls av en tredje part via eller genom Tjänsten, eller som utgör innehåll i någon banner eller motsvarande marknadsföring i anslutning till Tjänsten eller Hemsidan.
16.4.
Kvalitet hos Användardata. Ticketbird gör inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier avseende tillfredsställande kvalitet hos Användardata, Användardatans lämplighet för ett särskilt syfte eller resultatet från tolkning och användning av Användardata.
16.5.
Insamling av Användardata. Eftersom insamling av Användardata och Personuppgifter är beroende av flertalet faktorer såsom, men inte begränsat till, att Beställaren och Slutanvändare, eller annan av Beställaren eller Slutanvändare utpekad part, agerar i enligheter med instruktioner från Ticketbird avseende användningen av Tjänsten och därtill hänförlig mjukvara, installation eller konfigurationsprocesser, gör Ticketbird inga utfästelser avseende, och kan ej heller garantera, uppmuntra eller åta sig ansvar för att insamling av Användardata och Personuppgifter kan utföras och upprätthållas vid var tid.
16.6.
Beställarens garantier. Beställaren garanterar att den har de apparater, utrustning och mjukvara som Ticketbird genom Dokumentation, via Ticketbird:s Hemsida, eller på annan skriftlig väg har förklarat behövas för att använda Tjänsten, eller som annars uppenbarligen behövs för användning av Tjänsten.
16.7.
Beställaren garanterar att den är berättigad att tillåta Ticketbird:s hantering av Användardata och Personuppgifter i och från Tjänsten. Vidare garanterar Beställaren att Beställaren agerar i överensstämmelse med all tillämplig lag avseende personuppgifter och datasäkerhet.
16.8.
Beställaren garanterar att Beställaren, eller part utpekad av Beställaren, kommer att agera i enlighet med av Ticketbird förmedlad Dokumentation, instruktioner och manualer för användning av Tjänsten.

17.
ANSVAR FÖR SKADA
17.1.
För det fall Beställaren har begått ett väsentligt brott mot detta Avtal som inte rättats inom 90 dagar efter Beställarens mottagande av skriftligt uppmärksammande av brottet från Ticketbird, ansvarar Beställaren för skada i den utsträckning som Ticketbird kan visa på faktiskt skada.

18.
ANSVARSBEGRÄNSNING
18.1.
Med undantag för brott mot bestämmelserna avseende sekretess och Immateriella Rättigheter skall följande ansvarsbegränsning gälla. Var parts sammantagna ansvar under varje kalenderår är begränsat till skada orsakad av oaktsamhet och begränsas till 100 000 SEK. Denna ansvarsbegränsning ska inte tillämpas vid skador som orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.
18.2.
Ingen av parterna bär ansvar för indirekta skador eller följdskador.
18.3.
Part bär ej ansvar för att genomföra sina eller underleverantörers åtaganden om dess utförande är förhindrat av händelser eller omständigheter bortom dess kontroll, inklusive krig, terroristhandlingar, samhälleliga oroligheter, väder- och klimatomständigheter, myndighetshandlingar eller myndighetsbeslut, störningar i digital infrastruktur, såsom telekommunikationsnätverk, strejk eller lock-out.
18.4.
Med undantag för krav på betalning för Tjänsten och intrång i Immateriella Rättigheter så försitter part rätten till att göra gällande skadestånd (inkl. rätten till kvittning), prisavdrag och annan kompensation om part inte förmedlar sådant krav till motpart inom tre (3) månader efter att skadelidande part upptäckt (eller rimligen skulle ha upptäckt) grunden för kravet.

19.
ERSÄTTNING FÖR KRAV FRÅN TREDJE MAN
19.1.
Ersättning för krav avseende intrång i immateriella rättigheter. Ticketbird har ingen skyldighet gentemot Beställaren avseende tredje parts krav baserat på påstådda intrång i tredje parts immateriella rättigheter som grundas på agerande innefattande (i) användningen av Tjänsten i samband med andra produkter, utrustning, apparater eller mjukvara som inte tillhandahållits av Ticketbird (inklusive, men inte begränsat till, alla mjukvaruapplikationer som Beställaren använder eller producerar), (ii) justeringar, modifikation eller anpassning av Tjänsten av någon annan än Ticketbird, eller av Ticketbird på uppdrag av Beställaren eller annars till följd av Beställarens instruktioner eller, (iii) oförmåga att installera en uppdatering för Tjänsten som tillhandahållits av Ticketbird.
19.2.
I händelse av krav eller annan åtgärd avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter till följd av agerande som beskrivits i föregående paragraf så ska Beställaren på egen bekostnad försvara både sig och Ticketbird och ersätta Ticketbird för alla skador, skadestånd och kostnader som åläggs Ticketbird i anslutning till sådant krav eller åtgärd, under förutsättning att Ticketbird skyndsamt och skriftligen uppmärksammar Beställaren om sådant krav eller åtgärd. I händelse av krav eller annan åtgärd såsom beskrivet i föregående mening ger Ticketbird Beställaren ensam kontroll av försvaret av Ticketbird och Beställaren (inklusive förhandlingar, förlikningar och/eller andra typer av kompromisser) och förbinder sig att samarbeta i försvaret av Beställaren och Ticketbird, på Beställarens bekostnad.
19.3.
Ersättning avseende Personuppgifter och Beställarens garantier. Beställaren skall ersätta och hålla Ticketbird skadeslös från krav från tredje parter som baserar sig på (i) Beställarens oförmåga att upprätthålla samtycke för Ticketbird:s hantering av Personuppgifter och (ii) Beställarens oförmåga att uppfylla kravet i avsnitt 6, Beställarens Åtaganden och de garantier som anges i avsnitten 16.6 till och med 16.8, Beställarens garantier.

20.
FORCE MAJEURE
20.1.
Eventuella förluster eller förseningar som Ticketbird orsakar vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal ska inte anses utgöra ett kontraktsbrott om sådant fel eller försening orsakats av eld, översvämning, jordbävning, brist på elektricitet, cyberattacker, naturförhållanden, allmänna elfel, krigshandlingar, terrorism, upplopp, samhälleliga oroligheter, uppror eller revolutioner, strejker, lockouter eller fackliga förhandlingar, domstolsbeslut, strömavbrott, förseningar eller störningar i digital infrastruktur, såsom t.ex. internet eller telekommunikationsnätverk, tredje parts icke-utförande, icke-standardiserade metoder, material, eller någon annan liknande omständighet utanför Ticketbird:s rimliga kontroll. Ticketbird accepterar inget ansvar för konsekvenserna som följer av någon sådan force majeure-händelse.

21.
AVTALSTID
21.1.
Avtalets ikraftträdande tid och avtalslängd står angivet i Partnernas Tjänsteavtal.
21.2.
Avtalet kan hävas med omedelbar effekt och utan ansvar om (i) den andra parten begår ett väsentligt brott mot Avtal som inte gottgörs inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom eller, (ii) den andra parten inställer sina betalningar, träder i likvidation, förklaras vara i obestånd eller på annat sätt anses insolvent t.ex. genom inledande av företagsrekonstruktion.
21.3.
Ticketbird har rätt att säga upp Avtalet om Beställaren kränker någon av regleringarna i Avtalet avseende användar¬rättigheter, användar¬begränsningar, Beställarens åtagande, betalningar, Immateriella Rättigheter eller sekretess och underlåter att kompensera på fullvärdigt sätt för detta brott inom 5 dagar efter skriftligt meddelande därom.
21.4.
Ticketbird förbehåller sig rätten att granska Beställarens användning av Tjänsten i syfte att säkerställa att Beställaren agerar i enlighet med detta Avtal.
21.5.
Vid uppsägning eller hävning av Avtalet (i) ska Beställaren omedelbart betala till Ticketbird alla betalningar som förfallit till betalning eller som upparbetats men ännu inte fakturerats Beställaren, inklusive alla uppskjutna betalningar eller avbetalningsplaner; (ii) under förutsättning att Beställaren har betalat alla summor de är skyldiga att uppbära till Ticketbird enligt detta Avtal, ska Ticketbird, efter skriftlig förfrågan mottagen inom 30 dagar efter att Tjänsteavtalet löpt ut, bereda Beställaren och Slutanvändare som haft access till Tjänsten ytterligare 24 timmars access till Tjänsten för att de ska kunna exportera Beställarens eller Slutanvändares Användardata samt, (iii) efter sådant tillfälle som anges under p. ii ska Ticketbird omedelbart avsluta Beställarens och Slutanvändares access till Tjänsten.

22.
ÖVRIGT
22.1.
Detta Avtal med eventuella bilagor eller hänvisade slutanvändaravtal och personuppgiftsbiträdesavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.
22.2.
Beställaren får inte överföra eller överlåta några rättigheter, skyldigheter eller licenser som upplåtits eller överlåtits genom detta Avtal, utan föregående skriftligt samtycke från Ticketbird.
22.3.
Ticketbird kan komma att överlåta och överföra rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet, inklusive Användardata och eventuella Personuppgifter, vid varje tidpunkt i samband med försäljning (oavsett om det sker genom fusion, försäljning av tillgångar, aktieförsäljning eller på annat sätt) av (i) Ticketbird, (ii) Tjänsten eller (iii) en andel av Ticketbird eller Tjänsten som rimligen skulle kräva överlåtelse av dessa rättigheter eller skyldigheter. En eventuell transaktion som förändrar kontrollen över Ticketbird och/eller Tjänsten anses vara en överlåtelse under denna paragraf
22.4.
Eventuella tillägg eller förändringar av Avtalet eller någon av bilagorna är enbart bindande för Parterna om de är skriftligen avfattade och signerade av båda Partnerna.
22.5.
Eventuella meddelanden under Avtalet ska vara skriftliga och skickas till adressen som anges under namnet för varje Part på första sidan av tillhörande Tjänsteavtal.

23.
ÄNDRING AV VILLKOR OCH PRISER
23.1.
Ticketbird har rätt att ändra dessa allmänna villkor med tre månaders varsel. Tjänsten tillhandahålles enligt vid var tid gällande prislista. Ticketbird har rätt att ändra avgifterna med en månads varsel. Ändringar ska inte avse redan debiterade avgifter.

24.
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
24.1.
Avtalet ska tolkas enligt svensk lag, med undantag för bestämmelser om lagval eller lagvalsregler.
24.2.
Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.
________________________